Kastam Batu Pahat

Jabatan Kastam Diraja Malaysia,
Jalan Jeragan, 83000, Batu Pahat

Tel : 607-4355444
Fax : 607-4327480