UTC Melaka

Pusat Transformasi Bandar (UTC) Melaka,
Jalan Hang Tuah, 75300, Melaka

Tel : 06 3333 333

Operating Hours :
Monday – Thursday    8:30AM – 7PM , 8PM – 10PM
Friday      8:30AM-12.15PM, 2.45PM – 7PM, 8PM-10PM
Saturday – Sunday       8:30AM – 7PM , 8PM – 10PM