CIMB Bank Taman Melaka Raya

188-190, Taman Melaka Raya,
Off Jalan Parameswara,
Melaka

Tel : +603 6204 7788
Fax : 06-283 0582