Public Bank Taman Malim Jaya

Nos. 17, 19 & 21, Jalan Rahmat 2
Taman Malim Jaya 75250 Melaka

Phone : 06-3346397, 06-3341453, 06-3343162, 06-3346404, 06-3346405, 06-3346500

Operating Hours :
9.30 a.m. to 4.00 p.m.