Public Bank Taman Melaka Raya

931, 932, 933 & 934, Jalan Merdeka,
Taman Melaka Raya 75000 Melaka

Phone : 06-2817527

Operating Hours :
9.30 a.m. to 4.00 p.m.