TEMERLOH

Bandar Sri Semantan
28000 Temerloh, Pahang

Tel : 609-296 2122/09-290 1655/1656/1657