UOB Kota Bharu

No. 724, Jalan Sultanah Zainab, 15000 Kota Bharu, Kelantan.

Banking Hours:
Sunday – Thursday: 9:30am – 4:00pm

Tel.: (6) 09-748 2699/09-748 3066
Fax: (6) 09-748 4307